vpvt-900x180

32105146 167786037388396 1248632256637960192 n

Các công trình phải xin cấp giấy phép xây dựng

     1- Các công trình thuộc các dự án của các tổ chức, của mọi thành phần kinh tế không sử dụngvốn ngân sách nhà nước hoặc vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

     2- Các công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế, các công trình tôn giáo.

     3- Nhà ở riêng lẻ của nhân dân không thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng quy định trên.