vpvt-900x180

32105146 167786037388396 1248632256637960192 n

Thừa kế quyền sử dụng đất

     Thừa kế quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sử dụng đất của người chết sang cho người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật phù hợp với quy định của pháp luật.

     Về nguyên tắc, người sử dụng đất phải có "giấy đỏ" hoặc "giấy hồng" thì mới được để thừa kế quyền sử dụng đất, trường hợp không có giấy chứng nhận nhưng có một trong các loại giấy tờ đủ điều kiện để xin cấp giấy chứng nhận thì cũng được để thừa kế tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với quyền sử dụng đất.

     Muốn để thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc phải làm thế nào ?

      - Người sử dụng đất chỉ có thể để thừa kế đối với "phần đất" thuộc tài sản riêng của mình và muốn để cho ai thì phải làm di chúc.
      - Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng: người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc.
      - Di chúc bằng văn bản có người làm chứng: nếu người lập di chúc không thể tự tay viết di chúc được thì có thể nhờ người khác viết dùm, nhưng phải có ít nhất 02 người làm chứng, người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng, những người làm chứng phải ký vào bản di chúc.